تماس با انتشارات

تماس

جهت ثبت سفارشات تلفنی، انتقادات، پیشنهادات و شکایات از فرم روبرو یا اطلاعات تماس زیر استفاده کنید

جمهوری اسلامی ایران
قم، بلوار محمد امین (ص)
کوی ۲۱، پلاک ۷

تلفن :۵۴۹۹ ۳۲۹۲ – ۴۴۲۵ ۳۲۹۳ (۲۵) ۹۸
دورنگار: ۴۷۶۷ ۳۲۹۲ (۲۵) ۹۸