ترجمان وحی

این ترجمان به گونه ای شایسته، و با کمال باریک بینی و حقیقت نگری و بدور از پیش فرض ها،

۷۰,۰۰۰ تومان